Search form

Mátio 26:69

Píta arɛm bɛ abhɨ́kɨ́ rɨŋɨ Yesu

(Mk 14.66-72; Lk 22.56-62; Jn 18.15-18, 25-27)

69Mpok yɔ, Píta abhak nɛfí, amɛm sɛnta chɔ́kɔ́. Ngɔrɛ́ anɛ achi mmɔ̌-bɛtɨk Mǔngo bachiǎkap Mandɛm arɔk ntá yi arɛm bɛ, “Wɔ nkwɔ́ ɔchí nyaka nɛ Yesu mmu Gálili wu.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index