Search form

Mátio 26:7

7Ɛnɛ́ Yesu ányìɛ nɛnyíɛ́ arɛ́, ngɔrɛ́ amɔt arɔk ntá yi nɛ bawɛrɛ́riɛp amɛn áré ya nkáp amɛm mɔɛ́nyɨŋɨ́fú. Bághókó nyaka mɔ́kpɛ́mɛ́ wu nɛ ɛnyǔ ntay ɛnɛn bábhɨ̀ŋɨ bɛ alabásta. Ngɔrɛ́ wu atwɔ́ nɛ bawɛrɛ́ mɔ, atɛmti anti Yesu.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index