Search form

Mátio 26:70

70Kɛ Píta ataŋa bɛsí bǒ abhɛn bachi arɛ mankɛm bɛ, “Mbɨ́kɨ́ rɨŋɨ mbɔ̌ŋ ɛnyɨŋ ɛnɛ ɔ́rɛ̀m nɔ.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index