Search form

Mátio 26:71

71Ɛ́tárɛ́ nɔ́kɔ́, áfú arɔk anyǔbhá ɛnɛ́ sɛnta. Arɛ́, mmɔ̌-bɛtɨk Mǔngo bachiǎkap Mandɛm achák, ághɔ́ nɔ́kɔ́ yi arɛm ntá bo abhɛn bachi arɛ́ téé bɛ, “Tánkwǎnɛ achí nyaka nkwɔ nɛ Yesu mmǔ Násárɛt wu.” Mmɔ̌ bɛtɨk anɛfú wu nkwɔ abhak chi ngɔrɛ́.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index