Search form

Mátio 26:73

73Ɛ́bhɨ́kɨ́ tat, bo abhɛn bachi arɛ téé bákókósi mmʉɛt nɛ Píta barɛm bɛ, “Nsé apu arɛ, wɔ nkwɔ́ ɔchí mmǔ amɔt ndǔ nkwɔ bho Yesu mmǔ atú Gálili wu. Ɛyɔŋɔ́nyu yɛ ɛ́ti wɔ.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index