Search form

Mátio 26:74

74Ndɔŋ anɛ, Píta arɛm bɛ, “Mandɛm ántɛ́msí mɛ mbák mɛ̌sè chi nsé! Mbɨ́kɨ́ rɨŋɨ mbɔ̌ŋ mmu wu!” Tɛ́mté wu, nnɛ́m nkɔk akók.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index