Search form

Mátio 26:75

75Píta atɨk ɛnyɨŋ ɛnɛ Yesu ághátí nyaka yi bɛ, “Nkɔk apɛrɛ́ kók, chɔŋ ɔ́ndɛm ndɔŋ ɛ́rát bɛ ɔbhɨ́kɨ́ rɨŋɨ mɛ.” Afú nɛfí, adi kɛbhɔ, nɛ bɛyǎ basɛ́mɛ́ antɨ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index