Search form

Mátio 26:8

8Kɛ baghɔk Yesu bághɔ́ nɔ́kɔ́ nɔ́, batɨ ábé bhɔ amɛm, bábho bɛrɛm nɛ batɨ bɛ, “Ndaká yí ngɔrɛ́ nɛ áré chɔŋti bawɛrɛ́riɛp amɛn ɛnyunɛ́?

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index