Search form

Mátio 26:9

9Bákway mbʉ bɛti mɔ ndǔ bɛyǎ nkáp, mánsɔt nkáp wu mánchyɛ ntá bachɛ́bhɛ́bho”.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index