Search form

Mátio 27:1

Bárɔ́k ntá Páílet nɛ Yesu

(Mk 15.1; Lk 23.1-2; Jn 18.28-32)

1Nɛ́yí nɔ́kɔ́, bǒbati bachiǎkap Mandɛm nɛ bǒbati ɛtɔk báchɔ́kɔ betí betí báká ɛyɔŋ ɛ́mɔt ɛnyǔ bábhɔ́ŋɔ́ bɛkʉ bɛ mángwáy Yesu.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index