Search form

Mátio 27:10

10Bákú mmɨk ntá ngoko-bɛte nɛ nkáp ɛ́rɛ, nkúbhɛ́ mbɔ ɛnyu Mandɛm ághátí nyaka mɛ nkʉ.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index