Search form

Mátio 27:12

12Bǒbati bachiǎkap Mandɛm nɛ bǒbati ɛtɔk bábhó bɛ́bhát yí barak amʉɛt, kɛ abhɨ́kɨ́ kɛmɛ yɛ̌ ɛyɔŋ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index