Search form

Mátio 27:14

14Kɛ Yesu akɛrɛm yɛ̌nyɨŋ. Ɛ́kʉ́ gɔbhánɔ abhak maknkay tontó.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index