Search form

Mátio 27:17

17Bɛyǎ bhó báchɛ́mɛ nɔ́kɔ́ ɛkɛt Páílet betí ɛbhɔ, abhɛ́p bɔ́ bɛ, “Agha bǎyáŋ mɛndɔ́ ándɔ́k, Barábas kɛ chí Yesu, anɛ bábhɨ̀ŋɨ bɛ́ Mpɛmɛ Mandɛm afyɛ́ nyaka bariɛp bɛ ǎtò?”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index