Search form

Mátio 27:18

18Páílet arɨ́ŋɨ́ nyaka sayri bɛ́ bǒbati bo Israɛl bákɛm Yesu bárɔ̌ŋ ntá yi nɛ yi chi ɛ̌ti mpabhamɨ́k.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index