Search form

Mátio 27:20

20Mpok yɔ nɔ, bǒbati bachiǎkap nɛ bǒbati ɛtɔk báré ghati bɛyǎ bhó abhɛn báchí arɛ́ bɛ́ bákɛ́ rɔ bɛbhɛp Páílet ándɔ́ chí Barábas ándɔ́k, anchyɛ bɛtaŋ bɛ mángwáy Yesu.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index