Search form

Mátio 27:22

22“Nkʉ́ yi nɛ Yesu mmu bábhɨ̀ŋɨ bɛ́ Mpɛmɛ Mandɛm afyɛ́ nyaka bariɛp bɛ ǎtò?” Bɔ́ mankɛm bábhó bɛ́bɨ́k bɛ, “Dɛm mángó yi ndǔ ɛkotákátí!”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index