Search form

Mátio 27:27

Batɛmɛ́ nɛnu báré yɔkɔ Yesu

(Mk 15.16-20; Jn 19.2-3)

27Batɛmɛ́ nɛnu Páílet básɔ́t Yesu bárɔ́k amɛm áchá ywi nɛ yí, batɛmɛ́ nɛnu báchák mankɛm ndǔ ɛká batɛmɛ́ nɛnu ɛyap bátwɔ́ nkwɔ́ bákáp Yesu.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index