Search form

Mátio 27:29

29Básɔ́t bɔ̌batábhɛ́nɔk nsɛ̌nsé mánɨ́ mbɔ ntá kɛfɔ báfyɛ́ yí antí, básɔ́t ɛnɔkɔfú báfyɛ́ awɔ́nɛm aywi. Bábhó bɛ́tɛ́p mánɛ́n bɛsí ɛbhi máŋɔkɔ nɔkɔ yí bɛ, “Acha mfɔ bo Israɛl, kɛnókó kɛ́chí ɛkɛ ɛta!”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index