Search form

Mátio 27:30

30Bákʉ́ nɔ́kɔ́ nɔ́, bápáti yí batiɛ́ amʉɛt, báfɔ́ŋɔ ɛnɔk ɛyɔ yi awɔ bákɛ́bhɛ bɛdɛpti yi anti nɛ yɔ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index