Search form

Mátio 27:34

34Arɛ́, batɛmɛ́ nɛnu básɔ́t ɛnyɨŋ ɛnɛ ɛ́nɛn mbɔ mbʉ̌nya, báfyɛ́ ndǔ mmɛm báchyɛ́ yí ányú. Ághókótí nɔ́kɔ́ mɔ́, akɛ ka mɛ́nyú yɛ̌ ndu báyàŋ nyaka bɛ yi anyu mɔ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index