Search form

Mátio 27:43

43Asɨ́kɨ́ ntɨ nɛ Mandɛm. Mandɛm ampɛmɛ yi nɛ́nɛ mbák ǎyaŋ bɛpɛmɛ yi, mbɔnyunɛ arɛm bɛ achi Mmu anɛ áfú ntá Mandɛm.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index