Search form

Mátio 27:44

44Baghɛ́p abhɛn bágó ndǔ ɛbhap bɛko mbɔ yí, báré so yí nkwɔ́ nɛ nsɔk ɛnyu ɛ́mɔ́t.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index