Search form

Mátio 27:54

54Mǔngo batɛmɛ́ nɛnu nɛ batɛmɛ́ nɛnu abhɛn bachi nɛ yi bábhàbhɛri Yesu bághɔ́ nɔ́kɔ́ ndǔ mmɨk ányɨ́kɨ́sí, bághɔ́ mɛnyɨŋ bɛ́chák ɛbhɛn bɛ́fákárí. Bɛchay bɛ́kɛ́m bhɔ tontó. Bábhó bɛrɛm bɛ, “Achí mbʉ Mmɔ Mandɛm tɛtɛp!”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index