Search form

Mátio 27:56

56Mbɔk baghɔrɛ́ bhɔ bábhák María mmɔ̌ ɛtɔk Mágdala, nɛ María nnɔ Jems nɛ Josɛ́f, nɛ María ngɔrɛ́ Sɛbɛdi, nnɔ Jems nɛ Jɔ̌n.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index