Search form

Mátio 27:6

6Bǒbati bachiǎkap Mandɛm bárɔ́k bábwɔ́pti nkáp wu, bárɛ́m bɛ, “Nkáp anɛ chí nkáp manoŋ nɛ ɛbhé ɛyɛsɛ ɛ́bhɨ́kɨ́ ka bɛ mánchɛ́m nkáp manoŋ nɛ anɛ́ ɛkɛrákap Mandɛm.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index