Search form

Mátio 27:63

63Bárɛm bɛ, “Ɛta, sɛ́bhɨ́kɨ́ re ghɔkɔntɨk bɛ mmǔ nsé wu arɛm nyaka bɛ ndǔ manywɔp arat yi ǎpɛtnsɛm ndǔ nɛpɛ́m.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index