Search form

Mátio 27:64

64Ɛ́rɨ yɛ bɛ ɔ́nchyɛ́ ɛyɔŋ bo mandɔk mambabhɛri nɔkɔ nnɛm ɛni kpátɛ manywɔp arat amfʉɛt. Bakoŋo bhi bákway bɛrɔŋ mángɛp yi mámpɔkɔ, mándɔk, mámbo yɛ bɛghati bho bɛ yi apɛtnsɛm ndǔ nɛpɛ́m. Nɛ mbák ɛ́mfákárí nɔ́, nsé yap yɔ ǎchɔŋti mɛnyɨŋ ancha nsé anɛ mbɨ.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index