Search form

Mátio 27:66

66Bárɔ́ yɛ barɔk báfyɛ́ ɛrɨŋ ndǔ ntay, nɛ bárɔ bɔ arɛ bɛ mambabhɛri nɔkɔ nnɛm.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index