Search form

Mátio 27:7

7Báká nɔ́kɔ́ ɛyɔŋ ɛ́mɔ́t, básɔt nkáp wu bárɔ́k bákú nɛbhʉɛ́rɛ́mɨk ntá ngoko bɛte ndu bɛ́bhɛ́mɛ nɔkɔ mankɔ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index