Search form

Mátio 27:8

8Ɛ̌ti ɛyɔ kɛ̌ bó bábhʉɛ́t bɛ́bhɨ́ŋɨ nɛbhʉ́ɛ́rɛ́mɨk wu bɛ́ Mmɨkɨ́ Manoŋ kpátɛ̌ ɛchɔŋ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index