Search form

Mátio 28:1

Yesu apɛtnsɛm ndǔ nɛpɛ́m

(Mk 16.1-10; Lk 24.1-12; Jn 20.1-10)

1Nywɔbhɛ́ nɛywěmʉɛt bo Israɛl nɛ́fʉɛ́rɛ́ nɔ́kɔ́, María mmɔ̌ ɛtɔk Mágdala nɛ María achák, báfú ntɨnywɔp, ɛnɛ́ mbaŋ ábhɨ́kɨ́ re kaŋari ndu bɛrɔŋ bɛyɨŋɨ nnɛm Yesu.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index