Search form

Mátio 28:10

10Yesu aghati bhɔ bɛ, “Bǎkɛ́ cháy. Dɔ́k ká ghati bakoŋo bha. Ghatí ká bhɔ bɛ, mándɔ́k atú Gálili. Chɔŋ mángɔ́ mɛ arɛ́.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index