Search form

Mátio 28:11

Babhabhɛrǐ nnɛm bárɔ́k bágháti ɛnyɨŋ ɛnɛ ɛfakari

11Ɛnɛ́ baghɔrɛ́ bhɔ bárɔ̀ŋ, ɛ́fákari bɛ mbɔk bo abhɛn bábhàbhɛri nnɛm bárɔ́k Yerúsalɛm bágháti bǒbati bachiǎkap Mandɛm yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ ɛnɛ ɛfakari mpok ángɛl Mandɛm ásɛ́bhɛ́ átwɔ́ ndǔ nnɛm.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index