Search form

Mátio 28:12

12Bǒbati bachiǎkap Mandɛm báchɔ́kɔ nɛ bǒbati ɛtɔk, báká ɛyɔŋ ɛ́mɔt, báchyɛ́ bhɔ bɛyǎ nkáp ndǔ bɛsɔŋ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index