Search form

Mátio 28:13

13Bágháti bhɔ bɛ, “Ghatí nɔ́kɔ́ ká bho chi bɛ bakoŋo bhi bátwɔ́ nɛ bɛti, mpok sɛ́kwɛ́nɛ́ kɛnɔ́, bághɛ́p yi, bápɔ́kɔ bárɔk.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index