Search form

Mátio 28:14

14Mbák gɔ́bhanɔ ángók ndak anɛ, chɔŋ sɛ́ndɨŋɨ ndǔ sɛ́chòk nnyu ywi bɛ ntɨ nɛndɨ yi amɛm, ɛnyu ɛnɛ́ bǎpu chwe ndǔ ɛsɔŋɔri.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index