Search form

Mátio 28:15

15Babhabhɛrǐ nnɛm básɔ́t yɛ nkáp bɛsɔŋ wu, bárɔk bákʉ mbɔ ɛnyǔ bǒbati bághátí bhɔ. Nɛ mbok yɔ bɛ́ bakoŋo Yesu bághɛp yi ghɛp kɛ̌ bo Israɛl bábhʉɛ́t bɛghati bo kpatɛ̌ ɛchɔŋ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index