Search form

Mátio 28:16

Yesu atɔ́ŋ mmʉɛt ntá bakoŋo bhi

(Mk 16.1-10; Lk 24.1-12; Jn 20.1-10)

16Bakoŋo Yesu abhɛn bati byo nɛ amɔt bárɔ́ yɛ bárɔ́k atú Gálili ndǔ njiɛ anɛ Yesu ághátí nyaka bɔ́ mándɔ́k arɛ́.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index