Search form

Mátio 28:17

17Mpok bághɔ́ yi, bákwɛ́n amɨk babho bɛchyɛ yi kɛnókó. Kɛ mbɔk ayap bare makati mbák, sayri sayri, Yesu kɛ bɔ bághɔ̀ nɔ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index