Search form

Mátio 28:18

18Yesu akokosi mmʉɛt nɛ bhɔ́, aghati bhɔ bɛsí nɛ bɛsí bɛ, “Ɛtaya achyɛ́ mɛ bɛtaŋ mɛnkɛm amfǎy yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ nɛ yɛ̌ntɨkɨ mmu awu amfay nɛ fá amɨk.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index