Search form

Mátio 28:19

19Dɔ́k yɛ́ ka, mǎnkʉ́ bɛ bǒ bɛtɔk mɛnkɛm mámbak bakoŋo bha, mǎnjwiti bhɔ ndǔ nnyɛ́n Ɛta, nɛ nnyɛ́n Mmɔ, nɛ nnyɛ́n Ɛfóŋó Bɛdyɛrɛ,

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index