Search form

Mátio 28:20

20mǎntɔŋ nɔ́kɔ́ bhɔ bɛ mánkʉ́ yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ ɛnɛ́ ngátí be mǎnkʉ́ nɔkɔ. Nɛ nchí bhák nɛ bhe mpoknkɛm, tɛ ndǔ ngwɛnti mmɨk.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index