Search form

Mátio 28:3

3Bɛsí ángɛl Mandɛm wu bɛ́ré ghɔɔ mbɔ miámiaŋ, ndɛn ɛyi ɛ́ndiɛrɛ nɔkɔ pɛ́pɛ̌pɛ́p mbɔ ɛtɔkɔfiɔŋ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index