Search form

Mátio 28:5

5Kɛ ángɛl arɛm nta baghɔrɛ́ bɛ, “Bǎkɛ́ chay. Ndɨ́ŋɨ́ bɛ́ bǎyàŋ Yesu mmu bágó ndǔ ɛkotákátí.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index