Search form

Mátio 28:6

6Apú fá. Mandɛm akʉ yi apɛtnsɛm ndǔ nɛpɛ́m nkúbhɛ́ mbɔnyu yi arɛmɛ bɛ ɛbhɔŋ bɛfakari. Twɔ́ ká ghɔ nɛbhʉɛt anɛ bábhʉ́rɛ́ yi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index