Search form

Mátio 28:7

7Dɔ́k yɛ́ ka áyák mǎngátí bakoŋo bhi bɛ apɛtnsɛm ndǔ nɛpɛ́m nɛ achi be ambɨ ǎrɔ̀ŋ atú Gálili. Chɔŋ mǎngɔ́ yi arɛ! Nnáŋ ngati nɔ bhe.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index