Search form

Mátio 28:8

8Baghɔrɛ bhɔ bárɔ́ nɛbhʉɛt anɛ nnɛm nɛchi ntiɛ́t ntiɛt. Bɛcháy bɛ́kɛ́m bɔ, kɛ maŋák nkwɔ ajwi bhɔ antɨ. Bájɛt barɔk bɛ́yáŋ bakoŋo Yesu bɛ mángátí bhɔ ɛnyɨŋ ɛnɛ ángɛl Mandɛm ághátí bhɔ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index