Search form

Mátio 28:9

9Ndu bárɔ̀ŋ, bápɛ́rɛ ghɔ, Yesu atɛmɛri bhɔ, arɛm bɛ, “Mandɛm ámbák nɛ bhe!” Bárɔ́k bákwɛ́n amɨk bɛsí bhi bábhó bɛkɛm bɛkak ɛbhi mánchyɛ nɔkɔ yi kɛnókó.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index