Search form

Mátio 3

Ɛnyɨŋ ɛnɛ Jɔ̌n Njwiti aghati bho ɛ̌ti Yesu

(Mk 1.1-8; Lk 3.1-18; Jn 1.19-28)

1Mpok yɔ, Jɔ̌n Njwiti abho bɛ́gháti bho amɛm baso atú Judɛ́ya bɛ, 2“Yɛ̌ntɨkɨ mmu ywɛka abhɔŋ bɛtɨknsɛm ndǔ bɛbʉ́ bhi mbɔnyunɛ mpok Mandɛm ábhák nɛ bo mbɔ Mfɔ wap arɔp chi kɛkwɔt.” 3Jɔ̌n Njwiti kɛ̌ Aisáya ndɛmɛkɛpɨ̌ntɨ Mandɛm árɛ̀mɛ nyaka ɛ̌ti yi bɛ, “Mmu achi amɛm baso ǎbɨ̀k nɛ ɛyɔŋ amfay andɛmɛ nɔkɔ bɛ, ‘Toŋtí ká mbi anɛ Acha áfʉɛ̀t arɛ. Kʉ́ ka mbǐ ywi ambak chak.’” 4Nkú Jɔ̌n abhak chi ɛnyɨŋ ɛnɛ baghoko nɛ babyɔk mpɔŋɔ baso. Mgbat anɛ yi ágwɔ̀t ɛbho abhak nkwɔbhɛ́nya, nɛ nɛnyíɛ́ ɛni nɛ́bhak ngɛ́mtáy nɛ bawɛrɛ́ bɛtu ámɛ́n yi ághɔ̀ amɛm baso. 5Bɛyǎ bho báfú, bárɔ́k ntá Jɔ̌n ndu bɛghok ɛnyɨŋ ɛnɛ yi árɛ̀m. Báfú ɛtɔk Yerúsalɛm, nɛ atú Judɛ́ya ankɛm, nɛ bɛtɔk mɛnkɛm ɛbhɛn bɛchi kɛkwɔt nɛ Nnyɛ́n Jɔ́dan. 6Báré su bɛbʉ́ bhap, Jɔ̌n anjwiti nɔkɔ bhɔ amɛm Nnyɛ́n Jɔ́dan.

7Kɛ Jɔ̌n ághɔ́ nɔ́kɔ́ ndǔ bɛyǎ bǒnkwɔ Fárisi nɛ bǒnkwɔ Sádusi bátwɔ̀ bɛ yi anjwiti bhɔ, abho bɛ́rɛm ntá yap bɛ, “Bě bɛfé! Agha áyɛ́bhɛ́ be batú bɛ mǎnjaŋ mbi bɛbʉɛ ntɛmsi Mandɛm anɛ átwɔ̀? 8Bǎbhɔŋ bɛkʉ mɛnyɨŋ ɛbhɛn bɛ́tɔ̀ŋ bɛ mǎnáŋ bǎtɨknsɛm ndǔ bɛbʉ́ ɛbhɛka tɛtɛp. 9Bǎkɛ́ chɔkɔ mǎnkáysi bɛ bǎchí bɛbhárɛ́bhɔ Ábraham nɛ yɛ̌nyɨŋ ɛpu kway bɛkʉ bhe. Dɨŋɨ́ ká bɛ Mandɛm ǎkwáy bɛsɔt batay anɛ ankʉ yɔ́ ámbak bɛbhárɛ́bhɔ Ábraham. 10Yɛ̌ chí nɛ́nɛ, sɛtɨ sɛ́chí bhʉɛrɛ́, nɛ bákway bɛkpɔt yɛ̌ntɨkɨ ɛnɔk ɛnɛ ɛpu nyu bɛrɨ́tɨ́ kɛpɛm tɛ ndǔ bakaŋ, mangʉɛp angó.”

11“Mɛ̌jwìti bhe nɛ manyiɛp bɛtɔŋ bɛ́ bǎtɨknsɛm ndǔ bɛbʉ́ ɛbhɛka. Kɛ mmǔ anɛ átwɔ̀ mɛ ansɛm achá mɛ ɛnyunɛ mbɨ́kɨ́ kway mmu anɛ nchí kaŋari nkwɔbhánya bɛkak ɛbhi. Ántwɔ́, chɔŋ anjwiti bhe nɛ Ɛfóŋó Bɛdyɛrɛ nɛ ngó. 12Ǎtwɔ̀ nɛ nchán myákátí awɔ bɛ́chák nkway ndǔ bɛ́fáp ɛnɛ ɛ́rɨ́ nɛ bɛkpáfu. Ánáŋ ánkʉ́ nɔ́, ǎsɔt mbwɔt antɛn ndǔ nkpánɛ́, anyɔ mmɨk, ansɔt bɛkwɔp ɛbhi amfyɛ ndǔ ngo anɛ apu nɛmɛ.”

Jɔ̌n ajwiti Yesu

(Mk 1.9-11; Lk 3.21-22)

13Ɛ́bhɨ́kí tat, Yesu afú atú Gálili arɔk ndǔ Nnyɛ́n Jɔ́dan bɛ Jɔ̌n anjwiti yi. 14Kɛ Jɔ̌n kɛyaŋ bɛjwiti Yesu. Are yáŋ bɛkʉ Yesu anjibhiri nkaysi yi. Arɛm bɛ, “Ɔtwɔ bɛ njwítí wɔ, ɛnɛ́ mɛ kɛ mbɔ́ŋɔ́ bɛ́twɔ ntá yɛ bɛ ɔ́njwítí mɛ́?” 15Yɛ̌ nɔ́, Yesu akɛmɛ yi chi bɛ, “Dɔ̌ ɛ́mbák mbɔ ɛnyǔ ngátí wɔ́, mbɔnyunɛ ɛrɨ bɛ sɛnkʉ yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ ɛnɛ Mandɛm áyàŋ.” Jɔ̌n aka yɛ, ajwiti Yesu. 16Nɛjwiti Jɔ̌n ájwítí yi, Yesu afú anyɛ́n. Nɛbu nɛ́nɛ́nɛ, aghɔ ndǔ Ɛfóŋó Mandɛm áfú amfay, asɔt mkpá ɛbhóŋó are sɛp kpát ate yi amʉɛt. 17Ɛyɔŋ ɛ́fú yɛ amfay ɛ́ré rɛm bɛ, “Nɛ́ chí Mɔ́wa. Nkɔŋ yi tontó. Ǎchyɛ̀ mɛ bɛyǎ maŋák.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index